Faculty members

Forest Science

■Professor

OKA Masaru SONE Koichi HIRATA Kunihiro FUJISAWA Yoshitake 

■Associate Professor

UGAWA Shin KAJISA Tsuyoshi TERAMOTO Yukiyoshi HATA Kunihiko
HATTORI Yoshiaki      


■Assistant Professor

OKUYAMA Yoichiro      

Environmental and Bioresource Engineering

■Professor

IWASAKI Koichi SHIBAYAMA Michio JITOUSONO Takashi TERAOKA Yukio
NISHINO Yoshihiko MOMII Kazuro    


■Associate Professor

ITO Yuji INOKURA Youji KANDA Eiji HIYAMA Hiroki


■Assistant Professor

SUEYOSHI Takeshi HIRA Mizuki    

 

Recent Articles of Research

Posting Items

Contact

Department of Environmental Sciences and Technology. Kagoshima University

Link